CRETE DIARY - AUTUMN 2005
An absolutely sporadic diary ;)